پیام نوروزی دکتر زنوزی مدیر مراکز رشد و نوآوری دانشگاه ارومیه

پیام نوروزی دکتر زنوزی

مدیر مراکز رشد و نوآوری دانشگاه ارومیه