پریسا

پریسا قهرمانپور

مدیریت بازرگانی 33444425 - 044
هادی

هادی تختی

کارشناس کارآفرینی 044-33457920
علی

علی علیزاده قوشچی

مدیریت آموزشی 04433444425