اروم زیست کاوان چی چست

اطلاعات ثبت شده

 • مدیرعامل :    محمد سلیمانی
 • ایده :    کلر سنج DPD - پ هاش سنج به روش فنل رد
 • نوع واحد :    دانش بنیان
لوگو

کیت سنجش کلر و پ هاش

 • حوزه کاربری: آب و فاضلاب
 • ظرفیت تولید:10000
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه بازاری

قرص سنجش کلر

 • حوزه کاربری: آب و فاضلاب
 • ظرفیت تولید:10 تن
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه بازاری

قرص سنجش pH

 • حوزه کاربری: آب و فاضلاب
 • ظرفیت تولید:10 تن
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه بازاری

قرص سنجش ازن

 • حوزه کاربری: آب و فاضلاب
 • ظرفیت تولید:10 تن
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه بازاری

ساشه پودر کلرسنج

 • حوزه کاربری: آب و فاضلاب
 • ظرفیت تولید:10 تن
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید نمونه بازاری