پدیده تصویر افق

اطلاعات ثبت شده

 • مدیرعامل :    Vahid Mokarram
 • ایده :    طراحی و تولید تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی
 • نوع واحد :    دانش بنیان
لوگو

کنترلر سالنهای تولید

 • حوزه کاربری: کشاورزی و دام پروری و انکیباتورهای تولید دامی
 • ظرفیت تولید:1000
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید کارگاهی و نیمه صنعتی

نور مولد مصنوعی

 • حوزه کاربری: کشاورزی
 • ظرفیت تولید:3000
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید کارگاهی و نیمه صنعتی

محصولات روشنایی ال ای دی

 • حوزه کاربری: خانگی و صنعتی
 • ظرفیت تولید:20000
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید کارگاهی و نیمه صنعتی