فناوران داده گستر سانا

اطلاعات ثبت شده

 • مدیرعامل :    علي برزگري صدقياني
 • ایده :    تولید تجهیزات شبکه
 • نوع واحد :    شرکت فناور
لوگو

رک های دیواری

 • حوزه کاربری: صنعت فناوری
 • ظرفیت تولید:1000 دستگاه
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید کارگاهی و نیمه صنعتی

پچ پنل های فیبر نوری و مسی

 • حوزه کاربری: فناوری اطلاعات
 • ظرفیت تولید:2500
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید کارگاهی و نیمه صنعتی

نگهدارنده کابل

 • حوزه کاربری: حوزه فناوری اطلاعات
 • ظرفیت تولید:5000
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید کارگاهی و نیمه صنعتی

چراغ های ایستاده با قابلین نصب پنل انرژی خورشیدی

 • حوزه کاربری: محوطه سازمان ها اداره جات مسکونی و تجاری
 • ظرفیت تولید:1000
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید کارگاهی و نیمه صنعتی

تابلو برق های صنعتی

 • حوزه کاربری: مجتمع های اداری و مسکونی و کارخانه جات
 • ظرفیت تولید:700
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید کارگاهی و نیمه صنعتی

پنل توزیع برق PDU

 • حوزه کاربری: فناوری
 • ظرفیت تولید:1000
 • سطح آمادگی بازار: بازاریابی عمومی و فروش
 • سطح آمادگی فناوری: تولید کارگاهی و نیمه صنعتی